Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Kundeskisse

Vi har mange ulike tegneteknikker for å visualiserebetyr å synliggjøre et tredimensjonalt rom ved hjelp av blyant og linjal. Vi kan bruke perspektiv-, aksonometrier en tegnemetode som også kalles isometri eller parallellperspektiv. - eller isometritegning, eller vi kan tegne rommet på frihånd. Det siste krever en viss tegneferdighet, mens de andre teknikkene må læres og øves inn. Digitale tegneprogram er en annen mulighet, som vi drøfter nærmere i avsnittet om 3D-visualisering senere.

Perspektiv

Vi kan konstruere et perspektiv for å skape en illusjonbetyr optisk bedrag eller synsbedrag. Man oppfatter for eksempel et bilde som noe annet enn det faktisk er. Man kan skape illusjon av rom med tegneteknikker som eksempelvis perspektiv- og aksonometritegning. av dybde i et rom. Vi tegner med linjal, vinkel og reduksjonsstav. Ved konstruksjon av perspektiv må det foreligge en plantegning og eventuelt et opprisser en tegning som viser veggene i rommet i høydeformat. for at vi skal vite hvilke mål vi må forholde oss til når vi konstruerer perspektivet. Det finnes flere måter å gjøre det på, men felles for metodene er at vi må forholde oss til horisont, blikkpunkt og forsvinningspunkter det punktet i perspektivtegningen hvor alle horisontale linjer som er parallelle med betraktningsretningen møtes på horisontlinjen.. Horisontlinjen endrer seg etter hvor lavt eller høyt vi selv står i forhold til det vi ser på. Rommet endrer seg etter om vi velger høyt eller lavt blikkpunkt. Med høyt blikkpunkt kan vi får større oversikt over hele rommet. Vi kan ha ett eller flere forsvinningspunkter på tegningen. Alle linjer går inn mot forsvinningspunktet, og det er dette som skaper illusjonen av dybde. Vi kan aldri gå inn i et perspektiv og måle høyder eller bredder, ettersom målene er forvrengt. Etter å ha konstruert perspektivet må vi legge over et ark og tegne over på frihånd, eventuelt på et lysbord. Bruk ikke linjal her, det skal se ut som om det faktisk er tegnet på frihånd. Fargelegg perspektivtegningen etter at den er rentegnet på frihånd.
 


Her kan du enkelt lære konstruksjon av perspektv trinnvis! Klikk på bildet! Laget av Ingrid Bryne.

 


Bruk et lysbord til å overføre konstruksjonstegningen til frihåndstegning.
 

Aksonometri/isometri

Denne metoden kalles også parallellperspektiv. Her finnes det ikke noe forsvinningspunkt som på perspektivtegningen. Med denne metoden er alle linjer parallelle hele tiden, og vi tegner etter målestokk. Vi bruker linjal, vinkel og reduksjonsstav, og plantegningen tjener som underlag. Plasser plantegningen skrått på tegnebordet, enten i 45/45º eller i 30/60º, og la papiret som du skal tegne på, ligge rett i forhold til bordet. Dette papiret bør være transparenter et materiale eller en gjenstand som er gjennomsiktig., for eksempel et skisse- eller kalkerpapir. Trekk opp alle høydelinjer vertikalt i korrekt målestokk og tegn av alle horisontale linjer direkte fra plantegningen. En aksonometritegning kan gi et litt forvridd inntrykk, men samtidig gi en god oversikt over rommet. Behold linjalstrekene, vi skal kunne gå inn i tegningen og måle høyder og bredder. Fjern streker som ikke trengs til å oppfatte rommet og utstillingen, og fargelegg tegningen.


Her kan du lære konstruksjon av aksonometri trinnvis! Klikk på bildet! Laget av Ingrid Bryne.Eksempel på en aksonometritegning.Illustrasjon: Ingrid Bryne
 

Frihåndstegning

Etter hvert som vi har lært konstruksjon av perspektiv og øvd på dette en stund, kan det være enklere å tegne en kundeskisse uten å bruke tid på å konstruere den. Vi må lære å se for oss et rom og tegne vegger, gulv, tak og innhold slik at kunden forstår hva vi mener. Dette er det praktisk å kunne, særlig når vi sitter i et møte med oppdragsgiver og det skal endres på noe vi foreslår. Eller at kunden har egne ideer og ønsker som vi som utstillingsdesigner må ta hensyn til. Øv på frihåndstegning ved å tegne mange slags rom fra ulike vinkler.
 
Frihåndstegning til vindusutstillinger 

Illustrasjon: Lisa Murtnes


Tips! Bruk samme format, stående eller liggende, på alle arkene i presentasjonen. Det gjør det enklere å lese og forstå tegningene.

Fargelegging

Fargelegging av håndlaget kundeskisse kan skje på mange måter. Vi kan fargelegge statiskEn komposisjon som har tyngdepunktet likt på begge sider av et midtpunkt, det vil si at vi fargelegger alle flater jevnt, eller vi kan fargelegge dynamisk med skygger og teksturer synlig. Det er ikke alltid det er nødvendig å fargelegge alt i kundeskissen, det kan bli en fin effekt å utelate noe! Vi kan fargelegge med tusj, akvarell eller fargeblyant. Ved å blande alle teknikker kan vi skape forskjellige uttrykk. Prøv de forskjellige teknikkene på ulike typer papir. Det er viktig å prøve seg fram og øve mye på disse teknikkene.

Arbeidstegning

Når vi foreslår en gjenstand eller et møbel eller liknende, må vi lage en arbeidstegning. Vi må fortelle oppdragsgiveren hvordan det vi foreslår, skal lages, og hva det skal lages i. Det er vanlig å tegne en arbeidstegning som en projeksjonstegning som viser gjenstanden eller møbelet fra tre sider:

  • grunnriss som viser gjenstanden eller møbelet ovenfra, i plan
  • oppriss som viser gjenstanden eller møbelet forfra
  • sideriss som viser gjenstanden eller møbelet fra siden

Arbeidstegningen tegnes i målestokk, og alle nødvendige mål må være påført. Bruk linjal og tegnebrett eller digitale tegneprogram til å lage nøyaktige arbeidstegninger. Bruk samme layouter oppbyggingen og plassdisponeringen av tekst og bilder på eksempelvis en plakat, en banner eller på annet todimensjonalt uttrykk. og format som i resten av presentasjonen.


Arbeidstegninger skal være så detaljerte som mulig. Illustrasjon: Britt-Marie Forsberg Glomsrud

Migrated